Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na spotřební zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu http://www.obautodily.cz.

"Prodávající" je firma C.A. System s.r.o., IČO: 26128730, DIČ: CZ26128730. Spisovná značka: C 72672 vedená u Městského soudu v Praze.

"Kupující" je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží. Kupní smlouvou se rozumí doklad o převzetí zboží.

Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není písemně stanoveno jinak.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


Objednání zboží

 

Osobní převzetí

Prohlédnout a osobně vyzvednout výrobek je možné v naší provozovně viz kontakt. Objednávku je možné provést také v provozovně, kde je většina sortimentu ihned k dispozici.

 

Elektronická objednávka

Podmínkou pro naplnění platnosti Vaší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

 

Potvrzení objednávky

Objednávka je přijata okamžitě, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, čímž potvrzujeme odeslání daného zboží. V případě jakýchkoliv nejasností Vás budeme kontaktovat.

 

Ceny zboží

Ceny zboží v obchodu jsou konečné, jsme plátci DPH. V případě změny ceny Vás budeme o této skutečnosti informovat.

 

Reklamace

V našem internetovém obchodě poskytujeme stejné podmínky pro uplatňování reklamací, jaké jsou v souladu s platným obchodním zákoníkem, resp. občanským zákoníkem. Pokud se vyskytne závada na výrobku zadávající podnět k reklamaci, prosíme kontaktujte nás. Při reklamaci je třeba prokázat nákup zboží u společnosti OB autodily s.r.o. daňovým dokladem - fakturou (kopie), který byl přidán do zásilky. Vykazuje-li zboží při doručení zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, tak jeho přebráním zaniká nárok na reklamaci vad způsobených dopravcem.

 

Reklamační řád:

Tento reklamační řád upravuje způsob, jakým lze uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží zakoupeného u prodávajícího, tj. společnosti C.A. System s.r.o.

Na právní vztahy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a spotřebitelem na straně druhé se použije právní úprava odpovědnosti za vady obsažená v zákoně § 1832 odstavec 2, občanský zákoník, v platném znění. Spotřebitelem je fyzická, resp. právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Na právní vztahy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a podnikající fyzickou nebo právnickou osobou, která není spotřebitelem, na straně druhé se použije právní úprava odpovědnosti za vady obsažená v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

Záruční doba pro kupujícího (spotřebitele i podnikající osobu) činí v případě nového zboží 24 (dvacet čtyři) měsíců od data prodeje, pokud není přímo výrobcem poskytnuta záruční doba delší. Zboží se zkrácenou životností, které se tzv. spotřebovává, jako jsou bateriové zdroje, světelné zdroje apod., má životnost kratší, než je záruční doba. Reklamace musí být uplatněna nejpozději poslední den záruční doby.

Vady zjevné, tj. vady množstevní nebo vady se zjevným poškozením, které je možno zjistit při prohlídce zboží, je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího nejpozději do 5 (pěti) dnů od data prodeje, jinak toto právo zaniká.

Odpovědnost prodávajícího za vady zboží je vyloučena v případě, že

vadu si kupující způsobil sám, např. použitím v rozporu s návodem k použití, zanedbáním pravidelné údržby, neodborným mechanickým zásahem nebo užitím způsobem, kterým se výrobek běžně neužívá nebo použití k účelu, ke kterému se běžně neužívá;

vada vznikla v důsledku běžného opotřebení;

vada byla způsobena vlivem vnějších okolností;

u zboží, které bylo určeno k odborné montáži, tato skutečnost nebyla prokázána.

Kupující je oprávněn uplatnit nárok z odpovědnosti prodávajícího za vady (reklamaci) u prodávajícího, a to v provozovně prodávajícího, kde zboží zakoupil. Zakoupení zboží musí kupující prokázat dokladem o koupi (účtenkou, pokladním dokladem, fakturou), které zároveň slouží jako záruční list. U zboží, které bylo určeno k odborné montáži, je nutno předložit doklad odborného servisu nebo osoby oprávněné provádět montáž nebo fakturu, popř. stvrzenku o zaplacení s uvedením s uvedením technologického postupu, vykonaných prací, objednacího kódu zboží a registrační značky vozidla, do kterého byl výrobek namontován.

Při reklamaci je kupující povinen prokázat vadu zboží předložením vadného zboží tak, aby měl prodávající možnost nechat vadu odborně posoudit.

Zákazník je povinen zkontrolovat obsah zásilky při převzetí.

V případě reklamace je zákazník povinen oznámit tuto skutečnost nejpozději do 14 dnů prodejci.

POZOR! Při přebírání zásilky od přepravce si ji důkladně prohlédněte, zda je v pořádku. V případě poškození přepravcem jste povinni přepravci vadu nahlásit, kde uvedete rozsah poškození. Poté s přepravcem vzniklou situaci vyřešíme. Pokud zásilku převezmete bez výhrad, poškození již později nelze reklamovat.

O uplatněné reklamaci sepíše prodávající s kupujícím reklamační protokol. Prodávající se vyhrazuje, že pokud kupující uvede nesprávné údaje, nebo některé potřebné údaje neuvede, není v prodlení s odstraněním vad do doby, než kupující zjedná nápravu. Pokud se tak nestane do 10 dnů od na výzvy prodávajícího, není prodávající povinen vady odstranit.


Přeprava

Zboží je odesíláno spediční službou GLS.

 

Dobírka

Objednávku zaplatíte při převzetí zboží dopravci. Pokud nebudete zastiženi doma, bude balík uložen u dopravce v depu které náleží k vaší oblasti.

 

Bankovní převodem

Platbu můžete převést na náš účet. Číslo účtu 27-5243640267/0100. Při platbě převodem,uveďte své jméno a jako VARIABILNÍ SYMBOL (nutný pro identifikaci platby) uveďte číslo objednávky. Peníze nám jsou připsány v zákoné lhůtě max 3 pracovních dní. Po kontrole platby zboží ihned odesíláme, o čemž budete informováni potvrzením vaší objednávky.

 

POZOR! Objednávky-osobní odběr na prodejně, jakmile bude vaše objednávka připravena k převzetí, o této skutečnosti budete informováni telefonicky.

 

Nevyzvednuté zboží

Při nevyzvednutí odeslané zásilky vzniká prodávajícímu nárok na úhradu dopravného (poštovného) ve skutečně uhrazené výši (dopravci, poště). Tento nárok vzniká i v případě, že objednávka přesahuje hodnotu splňující podmínky pro odeslání zdarma, pokud takové jsou platné v době odeslání. Opakované odeslání zásilky je po dohodě možné. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat náhradu s tím spojených nákladů.

 

Ochrana osobních dat GDPR

Informace o zpracovávání osobních údajů

Zde naleznete informace o zpracovávání osobních údajů společností C. A. SYSTEM s.r.o., se sídlem Plzeňská

52, 252 19 Chrášťany, IČO: 26128730, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 72672, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

a o zrušení směrnice 94/46/ES („GDPR“).

I. Zásady zpracování

Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména GDPR. Plně si

uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů a soukromí. Při zpracování osobních údajů proto postupujeme

vždy tak, abychom:

- zpracovávali aktuální a přesné údaje, a to pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu

zpracování;

- zpracovávali osobní údaje pouze po nezbytně dlouhou dobu pro naplnění účelu zpracování;

- maximálně zabezpečili osobní údaje, a to zejména přijetím vhodných opatření, která osobní údaje

ochrání před jakýmkoliv neoprávněným přístupem.

II. Jaké informace shromažďujeme

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, abychom vám mohli poskytovat naše služby a zákaznickou podporu a

dále abychom dodrželi naše zákonné povinnosti.

Osobními údaji se rozumějí informace nebo části informací, které mohou sloužit k vaší identifikaci.

Takovými informacemi jsou zejména jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, e-mailová adresa,

telefonní číslo, IP adresa atp. Osobními údaji jsou též provozní a lokalizační údaje, které vznikají při

poskytování služeb, zejména při poskytování Telematických služeb ( např. vyhledávání odcizeného vozidla)

Provozními údaji se rozumějí veškeré údaje zpracovávané pro potřeby poskytování sjednané služby. Těmito

údaji jsou, podle povahy služby, zejména- údaje vztahující se ke klientovi samotnému včetně údajů o střeženém

vozidle a údaje vztahující se k monitorování pohybu vozidla včetně historie pohybu vozidla.

Lokalizační údaje vznikají při poskytování služeb a určují zeměpisnou polohu vozidla.

III. Příjemci Osobních údajů

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme v rámci naší společnosti a našich smluvních

autorizovaných pracovišť. Subjekty, které pro nás provozují autorizované služby, pečlivě vybíráme na základě

záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu zpracovávaných osobních údajů. Aktuální seznam

autorizovaných pracovišť je k dispozici na našich webových stránkách. Vaše osobní údaje můžeme nechat

zpracovávat i jinou třetí osobou. Tato osoba má postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu zákona o

zpracování osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro nás provádět pouze zpracovatelé na základě

smlouvy o zpracování osobních údajů, ve které je zajištěno, že osobní údaje zůstanou chráněny před zneužitím a

že budou použity pouze v souladu s našimi instrukcemi a těmito Zásadami ochrany osobních údajů a dalšími

platnými zákony a nařízeními na ochranu osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny orgánům veřejné moci.

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

IV. Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze pro tyto účely:

- pro účely splnění smluvních povinností, aby naše smluvní vztahy mohly být splněny (Smlouvy, vztahy

s dodavateli, fakturace, apod.),

- splnění právních povinností (např. zákonné povinnosti v oblasti účetnictví a daní)

- pro účely našich oprávněných zájmů (např. komunikace smluvních stran, prokázání našich nároků, péče

o Klienty, apod.

V. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění účelů uzavřených smluv. Vaše osobní údaje jsou

u nás uloženy po dobu nezbytně nutnou k poskytování a využívání našich služeb anebo po dobu trvání vaší

smlouvy s námi.

Po ukončení využívání naší služby anebo po ukončení vašeho smluvního vztahu s námi nadále zpracováváme

vaše osobní údaje pouze pro účely a po dobu, po kterou jsme povinni tyto údaje uchovávat podle obecně

závazných právních předpisů. Osobní údaje uchováváme taktéž z toho důvodu, abychom případně mohli

uplatňovat naše práva, což považujeme za náš oprávněný zájem.

VI. Práva, která máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními

předpisy.

Při zpracovávání osobních údajů můžete uplatnit následující práva:

- Právo na informace o zpracování vašich osobních údajů

- Právo na přístup k osobním údajům - máte právo na potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou

zpracovávány a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, dobu uchovávání osobních

údajů, informace o vašich právech, o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

- Právo na opravu

- Právo na výmaz (právo být zapomenut)

- Právo na omezení zpracování

- Právo na přenositelnost údajů

- Právo vznést námitku

- Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů - můžete se kdykoliv obrátit s vaším

podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu

osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, webové stránky

www.uoou.cz.

Kde můžete práva uplatnit

Jednotlivá práva můžete uplatnit u C. A. SYSTEM s.r.o., a to písemně e-mailem na adresu info@casystem.cz

nebo poštou na sídlo společnosti Plzeňská 52, 252 19 Chrášťany. Veškerá sdělení a vyjádření k vámi uplatněným

právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto,

že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s

poskytnutím požadovaných informací. Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních vám poskytneme

co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost

a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení, včetně uvedení důvodů, bychom Vás informovali.

VII. Zdroj osobních údajů

Osobní údaje máme buď přímo od vás nebo jsme je získali z veřejných zdrojů (veřejné rejstříky).